Hvordan behandler FORENINGEN SENDT NORGE din data?

Behandling av personopplysninger

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger FORENINGEN SENDT NORGE innhenter, og hva vi gjør for å ivareta personvernet.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger som vi behandler, er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.

Vi har ansvar for behandlingen av personopplysninger som vi behandler. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

1. Om FORENINGEN SENDT NORGE

FORENINGEN SENDT NORGE er en videreføring av DAWN Norge sitt arbeid gjennom 20 år. Med Øivind Augland som leder har DAWN stimulert til menighetsplanting i Norge, og har de siste årene også utvidet sitt virkeområde utenfor Norges grenser. Dette arbeidet har vokst, og styret har sett det tjenlig å omorganisere arbeidet. M4 er nå dermed blitt en egen virksomhet, og FORENINGEN SENDT NORGE blir vårt hovedanliggende i årene fremover.

Hvis ikke annet er skrevet eller fremgår av sammenhengen, gjelder personvernerklæringen både for behandling av personopplysninger i privatmarkedet, orginisasjonsmarked og i bedriftsmarkedet i Norge.

2. Rammene for FORENINGEN SENDT NORGE behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger, betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

3. Formålene med behandling av personopplysninger

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforholdet som vi betrakter som et nettverk og slik annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller postmottaker. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

4. Om hvilke personopplysninger som behandles

I all hovedsak vil personopplysningene være mottatt direkte fra deg. Hvis vi innhenter opplysninger om deg fra tredjeparter (for eksempel fra kredittopplysningsforetak), har du normalt krav på å bli informert om det.

Opplysninger vi behandler, kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, personnummer, interesser, arbeidsområder, stilling, arbeidsgiver, hvilke av våre tjenester du bruker eller er interessert i. For enkelte av våre tjenester kan det være nødvendig å behandle andre typer personopplysninger. Dette vil i så falle fremgå av vilkårene for den enkelte tjeneste.

5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav. Relevante personopplysninger kan også utleveres til samarbeidesparnere, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas. Ved overføring til land utenfor EU/EØS som ikke EU-kommisjonen har godkjent, vil vi alltid sørge for at overføringen skjer i medhold av garantier fra mottaker, normalt EUs standardavtaler om overføring til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield-ordningen (USA).

6. Konsernkunderegister – bedriftsmarkedet

Flere av vår samarbeidspartnere har tilgang til et felles nettverksregister. Formålet er å administrere nettverket vår i best mulig og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige samarbeidspartnere.

Følgende selskaper har for tiden tilgang til felles konsernkunderegisteret:

7. Nettverksoppfølgning – hvordan kontakter vi deg

Vi sender deg nyhetsmails om våre events og tjenester per telefon, mail, Instragram, Facebook Messenger, Snap eller SMS. I den forbindelse kan vi bruke de opplysninger vi har registrert om deg, for eksempel navn, kontaktopplysninger.

Du vil alltid ha mulighet til å melde deg av tjenesten når du mottar markedsføringshenvendelser fra oss på e-post og SMS eller slette oss fra din Instagram-, Facebook- eller Snap- konto.

Som privatperson vil du normalt ikke motta infomasjon fra oss mer enn én gang per måned, men dette kan variere.

8. Samtykke – Formål og opplysningstyper

Der vi baserer vår behandling av personopplysninger på ditt samtykke, vil det fremgå klart av samtykkeerklæringen for hvilket eller hvilke formål samtykket er innhentet.

Med mindre annet fremgår av samtykkeerklæringen, vil vi bruke følgende personopplysninger om deg når det sendes markedsføring basert på ditt samtykke:

Navn
Adresse
E-post
Mobil nr.
Eventuelle interesseområder eller preferanser du har angitt
Kirkesamfunn/menighet
Fødselsdag
Kjønn

9. Systemtesting og kvalitetssikring

Dine personopplysninger blir håndtert av flere IT-systemer, alle utviklet for spesifikke og nødvendige operasjonelle formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke minst informasjonssikkerhet er det nødvendig å foreta regelmessige oppdateringer, testing, feilsøking etc. I den forbindelse kan det bli foretatt kloning av data og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret, dedikert miljø, slik at operasjonene ikke påvirker den daglige driften av hovedsystemet. All informasjon som vi behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring eller liknende, er underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet og strenge rutiner som når opplysningene blir behandlet ellers. Ingen kopier eller back-up av personopplysninger blir lagret lenger enn nødvendig.

10. Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene.

11. Oppbevaring og sletting

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Det vil si, åpner du ikke mails fra oss eller meldinger blir market som lest i en lengre periode enn 18 måneder vil dine data blir slettet.

12. Bruk av cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.

13. Spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først.

13. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon – Behandlingsansvarlig

FORENINGEN SENDT NORGE er behandlingsansvarlig eller databehandler for de dataene som behandles.

Kontaktinformasjon

FORENINGEN SENDT NORGE,

Postadresse:Bjørnsons gate 28, 5059 BERGEN

post@sendtnorge.no

 

14. Hvilke teknologier og tredjepars selvskaper bruker vi?